Search
Close this search box.

โลกเป็นพยาน: แถลงการณ์ร่วมของคณาจารย์ผู้สอนธรรมมะนานาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ

มารยาทภาพของ Roland Marte (Flickr: rolandmarte)

ณ วันนี้ มวลมนุษย์ได้เผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างมหาศาลที่ไม่เคยพบมาก่อน การเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศได้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของโลกที่รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ยุคของการเปลี่ยนสภาพธรณีวิทยาของโลก ยังผลให้เกิดความทุกข์ต่อสรรพชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องลดระดับแก๊สภาวะเรือนกระจกและปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สภาพอากาศอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามในบรรดาหลักพื้นฐานที่จำเป็นอย่างสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราสามารถนำหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถได้ตรัสสอนไว้มาใช้ได้ แถลงการณ์นี้ได้สรุปความจากธรรมมะของพุทธองค์ซึ่งกล่าวถึงรางเหง้าที่เป็นสาเหตุของอากาศที่วิกฤต และได้นำเสนอทางออกเพื่อบรรเทาโศกนาฏกรรมที่จะตามมาจากจุดแรก ธรรมมะได้ให้วิธีการแก้ปัญหาต่อทุกปัญหาเริ่มด้วยการยอมรับความจริงต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์ แม้ความจริงจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นตระหนกและเจ็บปวดแต่เราต้องตระหนักว่า ถ้าไม่มีการลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและความพยายามอื่นๆ ที่จะเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน อุณหภูมิของโลกจะเพิ่งถึง ๒ องศาหรืออาจมากกว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำไปสู่ความสูญเสียต่อหลายล้านชีวิตทั่วโลกรวมถึงสัตว์อีกหลายชนิด  อีกหลายล้านชีวิตต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความกดดันทั้งต่อร่างการกาย อารมณ์และจิตใจ ความกดดันนี้จะส่งผลต่อปัญหาสังคมและความวุ่นวายทางการเมือง ต่อความอยุติธรรมทางสังคมกลุ่มคนรายได้น้อย ประเทศที่ยากจน และคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งเป็นผู้ที่สร้างปัญหาน้อยที่สุดต่อปัญหาโลกร้อนจะเป็นผู้ที่เดือนร้อนที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น หากเราล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆ อย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การผลิต การขนส่ง ป่าไม้ การเกษตร และอื่นๆ ที่อยู่ในระบบการบริโภคของเรา ในอีกไม่ถึงทศวรรษภาวะโลกร้อนจะทำลายมวลมนุษยชาติ มีเพียงการยอมรับต่อความจริงดังกล่าวนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ทางแห่งการแก้ปัญหา

ธรรมมะสอนให้เราตระหนักถึงเหตุแห่งทุกข์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศทั่วโลกเห็นตรงกันว่าสาเหตุของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากใช้พลังงานเชื้อเพลิงและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังการเผาผลาญเชื้อเพลิงนั้น การใช้ที่ดินอย่างเกินเลยเช่น การตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นการลดศักยภาพของธรรมชาติในการกักเก็บคาร์บอน  แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมมะได้บอกเราว่า รากเหง้าของปัญหานั้นมาจากภายในจิตใจของมนุษย์ที่ทำให้เกิดทุกข์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ที่นำไปสู่การกดขี่และการฉวยโอกาสในชนกลุ่มน้อยและคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ร่ำรวยและมีอำนาจ  ภาวะอากาศเปลี่ยนจึงเปรียบเสมือนครูใหญ่ของมวลมนุษย์ก็ว่าได้ที่ทำให้เราตระหนักถึงตัวเราเองที่หากไม่มีการตรวจสอบจะสร้างความเสียหายให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้ นำโดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ความต้องการด้านความมั่งคั่งทางวัตถุและอำนาจได้ก่อให้เกินหายนะต่อพื้นดิน น้ำ การใช้เชื้อเพลิงอย่างมหาศาลและก่อขยะพิษอย่างมากมาย และการก่อปัญหาอื่นๆ อีกมากนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะอากาศของโลก ด้วยการตระหนักถึงความจริงเหล่านี้พวกเราจึงจะเริ่มแก้ปัญหาสภาพอากาศแปรเปลี่ยนได้

ธรรมมะได้มอบความหวังให้กับเราด้วยคำสอนที่บอกว่าเราสามารถเอาชนะกิเลสได้ เราสามารถใช้วิกฤตจากสภาวะอากาศมาเป็นตัวเร่งให้เราตระหนักถึงผลจากกิเลสแห่งความโลภต่อสมบัติวัตถุและความกระหายแห่งอำนาจ และระลึกได้ว่าเราต้องเปลี่ยนการบริโภค ทัศนคติและพฤติกรรมนั้นเราสามารถใช้วิกฤตนี้เร่งให้ความรู้กับตัวเราเกี่ยวกับข้อจำกัดของระบบนิเวศน์และจุดวิกฤตที่เราไม่ควรมองข้าม ด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเราทั้งความเชื่อและการกระทำ เราสามารถสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ มีเมตตาจิตซึ่งจะเป็นการสร้างคนที่มีคุณค่าและได้ลดระดับของปัญหาสภาวะอากาศแปรเปลี่ยนควบคู่กันไปด้วย

ท้ายที่สุดนั้น ธรรมมะได้ให้หลักของการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติที่พวกเราสามารถทำตามได้เพื่อลดความรุนแรงของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง หลักข้อแรกคือ ปัญญา จากจุดนี้เราต้องตระหนักรู้ว่าการที่สภาพอากาศเปลี่ยนนั้นไม่ใช่มีสาเหตุจากองค์ประกอบภายนอกเท่านั้นแต่มาจากภายในจิตใจและผลที่ติดตามมาด้วย การแก้ปัญหาอย่างผู้มีปัญญาเราในระดับปัจเจกและในระดับสังคมจำเป็นที่จะต้องตั้งใจให้มั่นเพื่อทำในสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศให้กลับคืนสู่สภาพที่สมดุล

ประการที่สองตามหลักธรรมคือ จริยธรรม ซึ่งมีอยู่ในทุกชีวิต พวกเราจำเป็นต้องยึดมั่นอย่างแรงกล้าที่จะดูแลสภาพอากาศและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ พวกเราพึงตระหนักว่า ความพึงพอใจและความเพียบพร้อมนั้น เมื่อเกินความพอดีแล้ว จะทำให้เกิดทุกข์ เพื่อให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น พวกเราต้องร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนความต้องการส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง และแสดงเจตจำนงที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อนำไปสู่การปกป้องสภาพอากาศด้วยการเสนอทางออกในการดูแลและเกื้อกูลกันและกันอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน พวกเราต้องยืดหยัดเรียกร้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันเพื่อเกื้อปัญหาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเพื่อทุกชีวิตทั่วโลก พวกเราต้องเรียกร้องให้มีการกำหนดตัวเลขเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดการติดตามผลและการบังคับใช้

หลักธรรมข้อที่สามที่ทำให้การปฏิบัติตามในข้ออื่นๆ เป็นไปได้คือ สติ ซึ่งเป็นตัวเตือนเราให้รู้เท่าทันความอยาก อารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมการยกระดับจิตสำนึกอยู่เนืองนิตย์จะทำให้เรารู้เท่าทันการกระทำที่เป็นผลเสียต่อผู้อื่น ต่อธรรมชาติ และต่อตัวเราเอง พร้อมทั้งประคองจิตใจและปรับพฤติกรรมให้ทำแต่ความดี สติจะเป็นตัวเพิ่มจิตสำนึกว่าพวกเรามีการอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันทั้งกับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณค่ายกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่าคนธรรมดา สัตว์โลกที่มุ่งแสวงหาแต่ทรัพย์สมบัติและอำนาจ

การที่เราทุกคนได้ตื่นรู้ในความรับผิดชอบที่จะดำเนินรอยตามหลักธรรมเพื่อปกป้องโลกใบนี้และผู้คนที่อาศัยอยู่นั้น เราจะรู้ได้ทันทีว่ามันมีความท้าทายเพียงใด เราควรต้องเอาใจใส่ในทุกการกระทำ พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมมือกันและคณะสงฆ์สามารถร่วมมือร่วมใจกับศาสนาอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ตามแนวทางการเกื้อกูลกันและกันนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแต่มุมมอง แนวทางการใช้ชีวิต และด้านเศรษฐกิจ เพราะความสำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะฉะนั้นเราสามารถจะก้าวข้ามอุปสรรคในครั้งนี้ได้ร่วมกัน

ณ จุดที่เราได้มาร่วมมือกันเพื่อแสดงออกถึงความรักและความห่วงใจต่อโลกและสรรพชีวิต พึงรับรู้ว่าเราได้กำจัดกิเลสแห่งความโลภ โกรธ หลง และนั่นทำให้เราได้เข้าใกล้กับกฎของสัจธรรม คือการเข้าใกล้ ธรรม ด้วยความร่วมมือนี้ เราจะมั่นใจได้ว่า มวลมนุษย์ในรุ่นถัดไป และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะได้รับมรดกจากเราซึ่งเป็นโลกที่น่าอยู่ ไร้พิษภัย ด้วยการปฏิบัติเป็นประจำนี้เราจะพิสูจน์ความจริงแห่งธรรมของพุทธองค์ว่าได้แก้ไขปัญหาและป้องกันภัยให้กับสรรพชีวิตได้


รายนามผู้ร่วมลงชื่อ

เฟรด ฟอน ออลเมน, ศูนย์วิปัสสนา บีทเทนเบอร์ก, สวิตเซอร์แลนด์
Fred von Allmen, Meditation Center Beatenberg, Switzerland

เออซูลา ฟลูกคีเกอร์ ฟอน ออลเมน, ศูนย์วิปัสสนา บีทเทนเบอร์ก, สวิตเซอร์แลนด์
Ursula Flückiger von Allmen, Meditation Center Beatenberg, Switzerland

อายา อนันทโพธิ์, อโลคา วิหาร, เวลส์ และสหรัฐอเมริกา
Ayya Anandabodhi, Aloka Vihara, Wales and U.S.

เคเรน อาเบล, โทวนา สมาคมวิปัสสนาแห่งอิสราเอล, อิสราเอล
Keren Arbel, Tovana: The Israeli Insight Meditation Society, Israel

สตีฟ อาร์มสตรอง, มูลนิธิเมตตาวิปัสสนาและกะมาลา, สหรัฐอเมริกา
Steve Armstrong, Vipassana Metta Foundation and Kamala Masters, U.S.

ปาสคาล อูแคลร์, ทรูนอร์ทอินไซท์, แคนาดา
Pascal Auclair, True North Insight, Canada

มาร์ติน อิลเวร์ด, ศูนย์ มูแลง เดอ ชาเวส รีทรีต, ฝรั่งเศส
Martin Aylward, Moulin de Chaves Retreat Centre, France

สุเมธา แบกชอ, สถานปฏิบัติเอคุทุเลนี, ฝรั่งเศส
Sumedha Bagshaw, Ekuthuleni Retreat Place, France

เจมส์ บาราซ, สปิริต ร็อค, สหรัฐอเมริกา
James Baraz, Spirit Rock, U.S.

สุวโก ภิกขุ, สำนักสงฆ์ฮาร์ทริดก์, สหราชอาณาจักร
Suvaco Bhikkhu, Hartridge Buddhist Monastery, UK

ภิกขุ โพธิ, สำนักสงฆ์ช่วงเย็น, สหรัฐอเมริกา
Ven. Bhikkhu Bodhi, Chuang Yen Monastery, U.S.

พันไธย โพธิธรรม, ศูนย์อบรมพุทธสติปัญญา, สหราชอาณาจักร
Bhantay Bodhidhamma, Satipanya Buddhist Retreat, UK

ซิลเวีย บูชไตน์, สปิริต ร็อค, สหรัฐอเมริกา
Sylvia Boorstein, Spirit Rock, U.S.

ทารา แบรค, ชุมชนวิปัสสนาอินไซท์ แห่งเมืองวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา
Tara Brach, Insight Meditation Community of Washington, U.S.

พระอาจารย์ภิกขุ พุทธรักคิตา, ศูนย์พุทธศาสนาอูกันดา, อูกันดา
Venerable Bhikkhu Buddharakkhita, Uganda Buddhist Centre, Uganda

โกรฟ เบอร์เนทท์, วัลเลซิโตส เมาเทนน์ รานช์, สหรัฐอเมริกา
Grove Burnett, Vallecitos Mountain Ranch, U.S.

ลอยด์ เบอร์ตัน, ชุมชนวิปัสสนาอินไซท์แห่งเมืองโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา
Lloyd Burton, Insight Meditation Community of Colorado, U.S.

ชารอน เบคแมน, วิปัสสนาอินไซท์แห่งเมืองชาลอตต์วิลล์, สหรัฐอเมริกา
Sharon Beckman-Brindley, Insight Meditation Community of Charlottesville, U.S.

แอนนิค บรูเนต, มูลนิธิสุขขสิทธิ, สหรัฐอเมริกา
Annik Brunet, Sukhasiddhi Foundation, U.S.

บาร์บารา เคซี, แคนาดา
Barbara Casey, Canada

ยูจีน แคช, สปิริตร็อกแอนด์ซานฟรานซิสโกอินไซท์, สหรัฐอเมริกา
Eugene Cash, Spirit Rock and San Francisco Insight, U.S.

เอวิด เชอนิคอฟฟ์, ชุมชนวิปัสสนาอินไซท์แห่งเมืองโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา
David Chernikoff, Insight Meditation Community of Colorado, U.S.

ภิกขุ ธูบเทน โชดรอน, สราวาติ แอบบี, สหรัฐอเมริกา
Bhikshuni Thubten Chödrön, Sravasti Abbey, U.S.

อาจารย์เทนซิน โชกคี, ศูนย์พุทธศาสตร์เกนดุน ดรุบปา, สหรัฐอเมริกา
Ven. Tenzin Chogkyi, Gendun Drubpa Buddhist Centre, Canada/US

มาร์ค โคเลแมน, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Mark Coleman, Spirit Rock, U.S.

โรซาลี เคอร์ติส, ศูนย์เซน ซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา
Rosalie Curtis, San Francisco Zen Center, U.S.
ชาส ดิคาปัว, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์, สหรัฐอเมริกา
Chas DiCapua, Insight Meditation Society, U.S.

เทอร์รี คอเตส, ทรูเวอร์ทัส แอคชั่น, สหรัฐอเมริกา
Terry Cortés, True Virtuous Action, U.S.

แอนนา ดักลาส, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Anna Douglass, Spirit Rock, U.S.

อาจารย์ไอรีน ดอเจ โดรลมา, ศูนย์พุทธศาสตร์ มองชาตอง, สวิตเซอร์แลนด์
Lama Irene-Dordje Drolma, Montchardon Buddhist Centre, Switzerland

โจแอนนา ฟรายเดย์, ชุมชนสติปัฏฐาน โรดไอแลนด์, สหรัฐอเมริกา
Joanna Friday, Rhode Island Community of Mindfulness, U.S.

เดวิด การ์ดิเนอร์, ศูนย์โพธิมายด์, สหรัฐอเมริกา
David Gardiner, BodhiMind Center, U.S.

โจเซฟ โกลด์สไตน์, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์, สหรัฐอเมริกา
Joseph Goldstein, Insight Meditation Society, U.S.

ทรูดี กู๊ดแมน, อินไซท์แอลเอ, สหรัฐอเมริกา
Trudy Goodman, InsightLA, U.S.

ไมเคิล เกรดี, ศูนย์วิปัสสนาอินไซท์เคมบริดจ์, สหรัฐอเมริกา
Michael Grady, Cambridge Insight Meditation Center, U.S.

แมรี แกรนนัน, ศูนย์ดีพสปริง, สหรัฐอเมริกา
Mary Grannan, Deep Spring Center, U.S.

สตีเฟน กรอสส์, มูลนิธิสุขขสิทธิ, สหรัฐอเมริกา
Stephen Gross, Sukhasiddhi Foundation, U.S.

โรเบิร์ต เค. ฮอลล์, ดร., เอล ธรรมมะ ออฟ โทดอส ซานโตส, เม็กซิโก
Robert K. Hall, M.D., El Dharma of Todos Santos, Mexico

ชุนโด เดวิด เฮย์, สหรัฐอเมริกา
Shundo David Haye, U.S.

เซนไก บลันเช ฮาร์ทแมน, ศูนย์เซน ซาน ฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา
Zenkei Blanche Hartman, San Francisco Zen Center, U.S.
เบอร์เกต เจเลน, ซาน โจเซ อินไซท์ เมดิเทชัน, สหรัฐอเมริกา
Berget Jelane, San Jose Insight Meditation, U.S.

ซิบิเน ฮ. คาลฟฟ์, ศูนย์พุทธศาสตร์ ซอลลิคอน, สวิตเซอร์แลนด์
Sabine H. Kalff, Buddhist Center Zollikon, Switzerland

ภิกขุ เขมสิริ, คลอสเตอร์ ธรรมมะพาลา, สวิตเซอร์แลนด์
Bhikkhu Khemasiri, Kloster Dhammapala, Switzerland

รูธ คิง, ชุมชนวิสสนาอินไซท์แห่งเมืองวอชิงตัน และชุมนุมสติปัฏฐานแห่งเมืองชาร์ลอตต์, สหรัฐอเมริกา
Ruth King, Insight Meditation Community of Washington and Mindful Members of Charlotte, U.S.

ดร.ซิลเวีย โคลค์, เยอรมัน
Dr. Sylvia Kolk, Germany

แจ็ค คอร์นฟิลด์, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Jack Kornfield, Spirit Rock, U.S.

เกรกอรี เครเมอร์, มูลนิธิเมตตา, สหรัฐอเมริกา
Gregory Kramer, Metta Foundation, U.S.

เคิร์สเทน คราทซ์, กาเอีย เฮาส์, สหราชอาณาจักร
Kirsten Kratz, Gaia House, U.K.

ไรนาร์ คึนซี, ศูนย์วิปัสสนา บีทเทนเบอร์ก, สวิตเซอร์แลนด์
Rainer Künzi, Meditation Centre Beatenberg, Switzerland.

อาจารย์โย เอนิส ลาเฮ, เจ้าอาวาส, ศูนย์เซน ฮาร์ทฟอร์ด สตรีท/อิสานจี, สหรัฐอเมริกา
Rev. Myô Denis Lahey, Abbot, Hartford Street Zen Center/Issan-ji, U.S.

สเตฟาน ลาง, ศูนย์พุทธศาสตร์, สวิตเซอร์แลนด์
Stefan Lang, Center for Buddhist, Switzerland

เดวิด ลอสัน, ศูนย์ดีพสปริง, สหรัฐอเมริกา
David Lawson, Deep Spring Center, U.S.

โนอา เลวีน, สมาคมพุทธศาสตร์วิปัสสนาสวนแกระเส, สหรัฐอเมริกา
Noah Levine, Against the Stream Buddhist Meditation Society, U.S.

อาจารย์ทิลมาน ลุนดรุพ, ดักโพ กักยุ แมนดาลา, เยอรมัน
Lama Tilmann Lhundrup, Dhagpo Kagyu Mandala, Germany

บจอร์น นัตติโก, สวีเดน
Björn Natthiko Lindeblad, Sweden

ลินน์ จีเอน ลอคกี, กลุ่มวิปัสสนาอินไซท์ ชัตตะนูกา, สหรัฐอเมริกา
Lynne Ji-En Lockie, Chattanooga Insight Meditation Group, U.S.

เดวิด ลอย, ซานโบ โยดาน, สหรัฐอเมริกา
David Loy, Sanbo Kyodan, U.S.

อิลัน ลุทเทนเบร์ก, พุทธศาสตร์อิสราเอล, อิสราเอล
Ilan Luttenberg, Buddhism in Israel, Israel

จินนี เซเวิร์ด มากี, สำนักสงฆ์ ติช นัท ฮันฮ์, แคนาดา
Jeanie Seward-Magee, Thích Nhất Hạnh Sangha, Canada

โยชิน เคท แม็คแคนเดลสส์, ชุมชนเซน เมาเท่นเรน, แคนาดา
Myoshin Kate McCandless, Mountain Rain Zen Community, Canada

แคธเธอรีน แม็คกี, กาเอีย เฮาส์, สหราชอาณาจักร
Catherine McGee, Gaia House, UK

จอห์น มิฟสุด, ศูนย์วิปัสสนาอีสเบย์ และสปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
John Mifsud, East Bay Meditation Center and Spirit Rock, U.S.

ชินมอน ไมเคิล นิวตัน, ชุมชนเซน เมาเท่นเรน, แคนาดา
Shinmon Michael Newton, Mountain Rain Zen Community, Canada

เวส นิสเคอร์, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Wes Nisker, Spirit Rock, U.S.

แมรี เกรซ ออร์, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Mary Grace Orr, Spirit Rock, U.S.

จอห์น ออร์, นิวโฮป, สหรัฐอเมริกา
John Orr, New Hope Sangha, U.S.

อาจารย์พรรณวตี ภิกขุณี, อเวคเคนนิง ซิมพลิซิตี เออมิเทจ, สหรัฐอเมริกา
Venerable Pannavati, Bhikkhuni, Awakening Simplicity Hermitage, U.S.

ยานัย โปสเตลนิค, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์ และกาเอีย เฮาส์, สหราชอาณาจักร
Yanai Postelnik, Insight Meditation Society U.S. and Gaia House UK.

เทอร์รี เรย์, ชุมชนวิปัสสนาอินไซท์แห่งเมืองโบลเดอร์, สหรัฐอเมริกา
Terry Ray, Insight Meditation Community of Boulder, U.S.

ซูซานา เรเนาด์, ลา คาซา เดล โคราซอน, สหรัฐอเมริกา
Susana Renaud, La Casa del Corazón, U.S.

โจแอน รอบบินส์, ศูนย์พุทธอิมเพอมาเนนท์, สหรัฐอเมริกา
Johann Robbins, Impermanent Sangha, U.S.

โจแอน โรเซน, ธรรมจารี, แคนาดา
Jo-ann Rosen, Dharmacharya, Canada

แอเดรียน โรสส์, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์แห่งบริติช โคลัมเบีย, แคนาดา
Adrianne Ross, B.C. Insight Meditation Society, Canada

โดนัลด์ โรธเบิร์ก, สปิริตร็อก และศูนย์วิปัสสนาอีสเบย์, สหรัฐอเมริกา
Donald Rothberg, Spirit Rock and East Bay Meditation Center, U.S.

อายา สันธุสิขา, วิหารพุทธศาสตร์กรุณา, สหรัฐอเมริกา
Ayya Santussika, Karuna Buddhist Vihara, U.S.

อายา สันตสิตตา, วิหารอโลคา, ออสเตรียและสหรัฐอเมริกา
Ayya Santacitta, Aloka Vihara, Austria and U.S.

ริชาร์ด ชางค์แมน, มูลนิธิธรรมเมตตา, สหรัฐอเมริกา
Richard Shankman, Metta Dharma Foundation, U.S.

ดอรีน ชไวเซอร์,สมาคมวิปัสสนาอินไซท์วัลเลย์, สหรัฐอเมริกา
Doreen Schweizer, Valley Insight Meditation Society, U.S.

เรเนท ไซฟาร์ธ, ศูนย์วิปัสสนาอินไซท์, สหรัฐอเมริกา
Renate Seifarth, Insight Meditation, Germany

จินา ชาร์พ, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา
Gina Sharpe, New York Insight Meditation Center, U.S.

เกียร์ยู เลียน ชัตต์, สหรัฐอเมริกา
Keiryu Lien Shutt, U.S.

เทมเพิล สมิธ, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Tempel Smith, Spirit Rock, U.S.

ร็อดนีย์ สมิธ, ศูนย์อินไซท์ ซีแอทเทิล, สหรัฐอเมริกา
Rodney Smith, Seattle Insight, U.S.

ราล์ฟ สตีลเลอ, ศูนย์วิปัสสนาจัสไลฟ์ ทรานซิชัน, สหรัฐอเมริกา
Ralph Steele, Just Life Transition Meditation Center, U.S.

พันเต สุจาโต, สำนักสงฆ์โพธิญาณ, ออสเตรเลีย
Bhante Sujato, Bodhinyana Monastery, Australia

อาจารย์เฮง ชัวร์, สำนักสงฆ์เบิร์กเลย์, สหรัฐอเมริกา
Rev. Heng Sure, Berkeley Buddhist Monastery, USA

อัมมา ธนสันติ, อเวคเคนนิงทรูธ, จักรีวิหาร, สหรัฐอเมริกา
Amma Thanasanti, Awakening Truth, Shakti Vihara, U.S.

การ์มา เลคเชอ โซโม, ศูนย์พุทธศาสตร์สตรีนานาชาติศากยธิตา, สหรัฐอเมริกา
Karma Lekshe Tsomo, Sakyadhita International Assoc. of Buddhist Women, U.S.

เมลานี วัคเคอ, เยอรมัน
Melanie Waschke, Germany

พาเมลา ไวส์, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Pamela Weiss, Spirit Rock, U.S.

ธนิสสรา วายเบร์ก, ศูนย์วิปัสสนาอินไซท์ ชัตตะนูกา, สหรัฐอเมริกา และธรรมคีรี อัฟริกาใต้
Thanissara Weinberg, Chattanooga Insight, U.S. and Dharmagiri South Africa

กิตติสโร วายเบร์ก, ศูนย์วิปัสสนาอินไซท์ ชัตตะนูกา, สหรัฐอเมริกา และธรรมคีรี อัฟริกาใต้
Kittisaro Weinberg, Chattanooga Insight, U.S. and Dharmagiri South Africa

เอเรียนนา ไวส์แมน, สมาคมวิปัสสนาอินไซท์แห่งเมืองไพโอเนียร์วัลเลย์, สหรัฐอเมริกา
Arianna Weisman, Insight Meditation Center of the Pioneer Valley, U.S.

ซิลเวีย เวตเซล, เยอรมัน
Sylvia Wetzel, Germany

จูลี่ เวสเตอร์, สปิริตร็อก, สหรัฐอเมริกา
Julie Wester, Spirit Rock, U.S.

เคท ลีลา วีลเลอร์, สหรัฐอเมริกา
Kate Lila Wheeler, U.S.

ปีเตอร์ วิลเลี่ยม, สหรัฐอเมริกา
Peter Williams, U.S.

ไดอาน่า วินสตัน, ศูนย์วิจัยสติปัฏฐาน ยูซีแอลเอ, สหรัฐอเมริกา
Diana Winston, UCLA Mindful Awareness Research Center and Spirit Rock, U.S.

เจนนี วิลคส์, กาเอีย เฮาส์, สหราชอาณาจักร
Jenny Wilks, Gaia House, UK

ลาร์รี ยาง, สปิริตร็อก และศูนย์วิปัสสนาอีสเบย์, สหรัฐอเมริกา
Larry Yang, Spirit Rock, East Bay Meditation Center, and Insight Community of the Desert, U.S.

อันนาเบล ซิงเกอร์, เคลล์ เดส มิตเกอฟึล, เยอรมัน
Annabelle Zinger, Quelle des Mitgefühls, Germany